top of page
Terugkoppeling vragen en antwoorden
Introductie

De achterliggende maanden is er diverse keren contact geweest met de omwonenden van het plangebied.

 

 • Op 14 mei heeft  een webinar plaatsgevonden om de plannen te presenteren en toe te lichten. Tijdens en na de webinar zijn veel vragen gesteld.

 • Op 18 juni is, omdat het webinar ook door veel mensen niet te volgen was, een extra informatieronde (in 3 sessies) georganiseerd in de tennishal aan het Kouwenaarspad. Ook hier zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt.

 • Op 16 juli is in Ruma Betah een avond georganiseerd waarin doorgesproken is over diverse thema’s die in de eerdere ronden zijn aangedragen.

 

De antwoorden op alle door ons ontvangen schriftelijke vragen zijn hieronder integraal weergegeven, met die verstande dat vragen met dezelfde strekking slechts eenmaal zijn opgenomen.

 

In de 2e helft van september hopen we te presenteren welke wijzigingen n.a.v. de besprekingen in het schetsontwerp zijn doorgevoerd.

Algemeen

1. In hoeverre is meedenken een onderdeel van meebeslissen inzake het project.               

Wij waarderen het feit dat u meedenkt. Goede zienswijzen kunnen bijdragen aan een verbetering van het plan. De uiteindelijke beslissing wordt uiteraard genomen door vergunningverlenende partijen en partijen die risico dragen in de realisatie.

2. Er zijn nu 70 mensen online van de minimaal 200 direct omwonenden. Hoe betrek je de mensen die nu niet mee zijn omdat ze niet mee kunnen doen met de digitale informatie? Hun vragen en betrokkenheid zijn ook belangrijk om mee te nemen.

 

Een betrokkenheid van 35% van omwonenden is heel hoog te noemen. Via de website en het Vaassens weekblad zullen we kenbaar blijven maken welke mogelijkheden er zijn voor informatie en gesprek. De gebiedsregisseur van Berkenoord I en II zal in deze communicatie worden meegenomen

 

3. Ik heb begrepen dat slechts een deel van Berkenoord (2 bewoners) is uitgenodigd. Klopt het en waarom?                         

 

Wij hebben uiteraard niemand uit willen sluiten van deelname aan het webinar, maar samen met de gebiedsregiseur is een gebied bepaald van direct omwonenden en belanghebbenden die de flyer hebben ontvangen (ca. 200). Daarnaast zijn via het Vaassens weekblad alle inwoners op de hoogte gesteld.

 

4. Waarom wordt er zo'n algemene nietszeggende flyer verstuurd. Waarom niet eerder deze informatie verstrekt?

 

De algemene flyer is gebruikt om de webinar aan te kondigen. Daarmee wilden we omwonenden interesseren om kennis te nemen van het te presenteren plan wat uiteraard uitleg behoeft. Dat wilden we met het hele team zo goed en duidelijk mogelijk neerzetten tijdens de webinar. Het plan, de toelichting en de brochure van Stichting SprenghenParc zijn na te lezen en te downloaden via deze website. De vraag 'waarom niet eerder' snappen we. Dat heeft helaas te maken met de kaders en regels waarbinnen ruimtelijk plannen worden ontwikkeld.

 

Aanvullende vragen:

 • Hoe zit de structuur van de organisatie waarmee we spreken in elkaar

Zie hieronder de vraag over het team

 • Wie spreekt er namens wie?

Dhr. Essenstam, Den Hartog en Van Keulen namens St. SprenghenParc

Dhr. Van der Aart, Kriele en Plug namens de ontwikkelaar

 • Wat is het team?

Er is een ontwikkelaar die, op verzoek van Stichting SprenghenParc, het initiatief neemt om de ontwikkeling op te pakken. Deze betrekt daarbij een architect en een stedenbouwkundige. Partijen werken als ‘team’ samen aan het plan.

 • Welke kaders en regels verbieden om tijdig met de buurt in gesprek te gaan?

Er zijn geen kaders die gesprekken in een vroegtijdig stadium verbieden. Maar als het plan onvoldoende rijp is om te tonen, wordt er ofwel tijd verspild of worden er verwachtingen geschept bij buurt en/of gemeente die niet reëel zijn.

De gemeente Epe hanteert de participatieladder, daarmee zou het juist betekenen dat partijen vroeg met elkaar in gesprek gaan.

 • Waarom is dat nu pas gebeurd?

De professionele ontwikkeling is begin dit jaar gestart. Het college heeft ons plan kansrijk bevonden en ons geadviseerd met de omwonenden te gaan praten. In onze optiek handelen wij zoals het een goed ontwikkelteam betaamt.

 

5. Dus nog schetsontwerp, dus alles kan nog veranderen. Wat is de waarde van deze voorlichting?

 

Voordat een schetsontwerp gepresenteerd wordt zijn er al de nodige versies geproduceerd. Een plan moet primair voldoen aan stedenbouwkundige, landschappelijke en historische eisen. Er kunnen inderdaad ook nu nog onderdelen in het plan veranderen, dit zal mede afhangen van de reacties die wij ontvangen en de mogelijkheden om de uitwerking van deze reacties ook te verwerken in het plan.  We willen de grote lijnen en de richting van de planontwikkeling graag nu al met u delen om zo de reacties uit de buurt op te halen. Dit juist om te voorkomen dat u met een vaststaand feit wordt geconfronteerd.

 

Aanvullende vragen:

 • Wat is er als gevolg van het webinar aan het plan veranderd?

Niets, het webinar was informerend en de tweede ronde van medio juni ook.

 • Wat kan aan het plan worden veranderd en wat niet?

Dat bepaalt de ontwikkelaar aan de hand van de geluiden uit de buurt. Een voor de buurt schijnbaar eenvoudige wijziging kan vergaande consequenties hebben.

 • Waarom is niets gedaan met de suggesties en vragen vanuit het webinar?

Eerst zijn de geluiden uit de buurt verzameld. In de derde ronde zijn door de buurt constructieve voorstellen naar voren gekomen die door de ontwikkelaar op haalbaarheid worden beoordeeld.

 

6. Ik moet de ontwerpen nog maken? Waar praten we nu over?         

 

Globaal is duidelijk wat er gebouwd gaat worden. Dat betreft een meer-laags appartementengebouw en 1 laags woningen met kap. Maar hoe dat er precies uit gaat zien, dat is het ontwerp. Daar doelt de architect op. Er zijn al wat impressies getoond, maar het echte werk op dit punt moet nog gebeuren.

 

Aanvullende vragen:

 • In hoeverre gaan de impressies afwijken van het ontwerp? Waar praten we nu dan over als alles er toch anders uit kan gaan zien?

Het woord impressie zegt al dat het niet definitief is. Maar de exacte verschijningsvorm en uitstraling, dat is iets wat ontstaat in het proces. Bij de verdere uitwerking zullen door architect en welstandscommissie de nodige aandacht aan de verschijningsvorm worden besteed. Waarbij de onafhankelijke welstandscommissie ook oog heeft voor de omliggend bebouwing.

 

7. Hoe zijn de ontwikkelingen meegenomen zoals Vitality Butler en Health Butler zoals in de brochure vermeld?

 

De Vitality Butler is de overkoepelende naam voor een groep functies op gebied van veiligheid, gezondheid en mobiliteit, die langer zelfstandig wonen mogelijk maken. De Health Butler is er daar één van en we hebben de intentie om dit een belangrijke plek in het gehele concept te geven. Deze vergroot het gevoel van veiligheid, net als de andere functionaliteiten.

 

Aanvullende vragen:

 • Wat wordt onder de Vitality Butler en Health Butler verstaan?

Zoals gezegd, een groep functies op het gebied van veiligheid, mobiliteit enz. De Health Butler richt zich op specifiek lichamelijke kenmerken zoals het meten van hartslag, bloeddruk etc.

 • Wat zijn de kosten van de Vitality Butler en Health Butler?

Dat is in deze fase van de ontwikkeling nog niet bekend en niet relevant.

 • Wie gaat dat betalen?

De uitwerking hiervan komt in een later stadium.

 • Wie kan daarvan gebruik maken?

De uitwerking hiervan komt in een later stadium.

 • Gelden deze concepten voor alle woningen in het plan? Zo nee, voor welk dan wel?

De uitwerking hiervan komt in een later stadium.

 

8. Er wordt een voorbeeld genoemd van de saamhorigheid op vakantie; op vakantie is de sfeer automatisch anders en makkelijker en bovendien leef je in Frankrijk in de zomer veel meer buiten. Buren waar je op kunt rekenen... Hoe is dat waar te maken?                  

 

Een van de kernthema's van SprenghenParc is sociale cohesie. Binnen SprenghenParc is van meet af aan maatschappelijke betrokkenheid van de bewoners op elkaar. Dat spreek je uit als je er komt te wonen. Je geeft aan het belangrijk te vinden en je bijdrage te willen leveren. Kortom, het is, anders dan in een gewone wijk, een bewuste keuze en belofte. Dus je wilt met wat jij aan kennis, inzicht en mogelijkheden hebt opgebouwd anderen dienen. Met je internetervaring bijvoorbeeld, of omdat je verstand hebt van auto's, van financiën of fysiotherapie. Of je kunt goed luisteren, een boodschap doen of een lift aanbieden. Dit is het uitgangspunt en doelstelling van Het SprenghenParc: er voor elkaar zijn. De specifieke vorm wordt momenteel uitgewerkt o.a. door het voeren van gesprekken met andere locaties waar een dergelijk concept reeds functioneert.

 

Aanvullende vragen:

 • In hoeverre kun je ouderen houden aan de afspraak als iemand zich inschrijft, na een aantal jaren kunnen ze daar geen invulling meer aan geven?

Deze vragen vinden we niet relevant voor de ontwikkeling in deze fase. We zullen ze doorgeven aan de Stichting, zodat deze er haar voordeel mee kan doen.

 • Waarom denkt de organisatie dat deze afspraken over de jaren houdbaar zijn?

Idem

 • In hoeverre is dit een bindende afspraak en geldt dit nog bij door verkoop van de woning

Idem

 • Met welke andere locaties zijn gesprekken gevoerd?

Hier wordt gedoeld op andere locaties in Nederland.

 • Wat waren de resultaten?

Dat is niet relevant voor de buurt

 • Hoe lang functioneren deze locaties?

Idem

 

9. Het uitgangspunt is sociale cohesie, ook met de omliggende wijken. Denken jullie er ook over hoe je dat gaat bewerkstelligen? Dat gaat niet vanzelf.               

 

Er komt waarschijnlijk een Vereniging Bewoners SprenghenParc Vaassen. De dynamiek van deze vereniging komt uit in een aantal commissies die diverse activiteiten op het park gaan organiseren. Een speerpunt van deze vereniging is de omgeving erbij te betrekken en onze ervaringen met de omliggende wijken te delen. Zo komt er een grote gemeenschappelijke groentetuin plus fruitbomen. Deze zal worden bewerkt en geoogst door bewoners met mogelijk hulp van cliënten van de Passerel. We hopen dat er interesse bij bewoners in onze omgeving zal zijn om mee te doen bij deze en andere activiteiten.

 

Aanvullende vragen:

 • Begrijp ik dat de omliggende bewoners ook gebruik mogen maken van de fruitbomen en de groentetuinen en daar groente en fruit mogen halen? Graag dit aanbod op schrift vastleggen.

De basis is dat de omwonenden deel kunnen nemen aan de voorzieningen. Er wordt in deze fase niets op schrift vastgesteld.

 • Waarom plaatsen gemeentes niet meer fruitbomen en groentetuinen in het openbare groen?

Voor het antwoord op deze vraag dient u zich bij de gemeente Epe te melden

 • Wat zegt dit voor het beheer dat de stichting moet uitvoeren?

Dit is een irrelevante vraag voor de buurt in deze fase

 • Kent de Stichting de ervaringen met het beheer van openbaar groen door omwonenden binnen onze gemeente?

Idem

 • Waarom denkt de Stichting dat zij wel sluitende afspraken kan maken met de bewoners?

Idem

 • Welke afspraken zijn gemaakt met Rumah Beta?

Er zijn geen afspraken met Stichting Ruma Beta over SprenghenParc Vaassen.

 • Welke activiteiten willen jullie organiseren met Balai Pusat?

Idem

 

10. Zijn huisdieren toegelaten en is het dan mogelijk een afgezette tuin te hebben zodat de hond in de tuin rond kan lopen?                        

 

Het zal mogelijk zijn om een huisdier te houden.  Het park wordt in principe één prachtig 'groen park' zonder schuttingen of hoge hagen. Met elkaar gaan we uitwerken hoe we het aangenaam voor een huisdier (en omwonenden) kunnen maken.

 

11. Is geen tuin niet vragen om problemen?                             

 

Iedere woning beschikt minimaal over een eigen terras en over overige 'eigen grond' wordt nog verder nagedacht. We geloven dat de gezamenlijkheid van één grote tuin in een parkachtige setting het concept uniek maakt, het verbindt mensen en de toekomstige bewoners kiezen er bewust voor om op deze wijze het park met elkaar te delen.

 

Aanvullende vragen:

 • Hoe verhoudt het antwoord op vraag 11 zich met dat op vraag 10.

Er zal een nader te bepalen verhouding worden aangebracht tussen eigendom, privégebruik en gemeenschappelijk gebruik.

 • Met elkaar, dus nu is de omgeving ineens niet meer welkom?

Er is een verschil tussen permanent wonen en recreëren. Maar 'met elkaar' sluit de omgeving niet uit.

 • Wij hebben in het verleden soortgelijke afspraken gezien, waar toch allemaal tuintjes ontstonden en heggen gewoon weer hoog werden. Mensen hebben behoefte aan privacy. Hoe denkt u dit te voorkomen?

In de nog op te stellen huisregels zullen hier duidelijke afspraken en randvoorwaarden voor opgesteld worden. Dit zijn afspraken die met de toekomstige bewoners worden gemaakt, hierover zullen mensen uit de buurt niet nader worden geïnformeerd. Maar graag zien we deze ‘afspraken uit het verleden’ tegemoet, zodat wij er ook lering uit kunnen trekken.

 • Waarom wordt zelfs in de presentatie al gesproken dat lagen hekken en hagen tot één meter wellicht worden toegestaan?

Het woordgebruik ‘wellicht’ geeft al aan dat dit nog niet vaststaat. Dit is echter vooral een aangelegenheid van de toekomstige bewoners.

 • Twijfelt u zelf al aan het concept?

Nee, echter niet alles is van tevoren in beton gegoten. Het is aan de ontwikkelaar en de Stichting om hier uiteindelijk definitieve keuzes in te maken.

 

12. Ik heb geen vraag, maat wil wel kwijt dat ik het een prachtig plan vind. Mooie park setting, en voldoet zeker aan een behoefte.                         

 

Dank u voor het compliment.

 

13. Bedankt voor jullie presentatie               

 

Graag gedaan

 

14. Hoe gaan jullie planschade vergoeden?               

 

Ten aanzien van de planschadeprocedure geldt het volgende algemene procedure zoals die door (lokale) overheden wordt gecommuniceerd: Stel de gemeente wijzigt het bestemmingsplan. Indien uw huis hierdoor aantoonbaar minder waard wordt, kunt u recht hebben op planschade. U vraagt planschadevergoeding aan bij het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Epe. Dit moet schriftelijk. De gemeente heeft hiervoor vaak een standaardformulier beschikbaar waar u gebruik van kunt maken.

 

15. Is de betreffende grond al aangekocht?               

 

Uiteraard zijn met de betreffende grondeigenaren overeenkomsten gesloten.

 

Aanvullende vragen:

 • Is het nou aangekocht of niet?

Zoals aangegeven zijn er koopovereenkomsten gesloten. Inhoudelijk zullen wij u hierover niet nader informeren.

 • Wat staat er in de overeenkomsten?

Het antwoord op deze vraag is voor u als omwonenden niet relevant.

 • Zijn er voorbehouden opgenomen in de overeenkomsten?

Het antwoord op deze vraag is voor u als omwonenden niet relevant

 • Welke overeenkomsten zijn gesloten met welke grondeigenaren?

Het antwoord op deze vraag is voor u als omwonenden niet relevant.

 

16. Ik ben tegen dit project om meerdere redenen: - omdat door de gemeente eerder herhaaldelijk is genoemd dat in het beoogde gebied nooit gebouwd zal mogen worden. - indien toch gekozen zou worden voor bouw in enige vorm, dan uitsluitend in dat gebied wat bebouwing reeds als bestemming heeft. Met behoud van alle bomen!                              

 

Gemeente Epe heeft op basis van de ook aan u getoonde schets aangegeven het innovatieve duurzame zorgconcept (levensloopbestendig, E-health, energieneutraal, circulair) als kansrijk in te schatten. Naar aanleiding hiervan voeren wij nu nader onderzoek uit en overleggen met u. Vervolgens gaan we weer met het plan terug naar de gemeente. In de planvorming wordt ook de locatie van de leegstaande tennishal betrokken waardoor de ruimtelijke kwaliteit van die plek aanzienlijk toeneemt. De betrokkenheid van Woningstichting Triada bij de planvorming versterkt het sociale karakter van het plan. In de huidige planvorming wordt de bestaande bomenstructuur rond de tennishal en Woestijnweg zoveel als mogelijk behouden en voortgezet.

 

Aanvullende vragen:

 • Wie is de eigenaar van de leegstaande tennishal?

De tennishal is eigendom van de eigenaar van de betreffende grond.

 • Waarom is deze sowieso nog niet afgebroken?

Deze vraag is niet relevant

 • Waarom zijn de bomen die hier illegaal zijn gekapt niet in grote vorm herpland? De ruimtelijke kwaliteit zou door eenvoudige handhaving gewaarborgd zijn.

Idem

Woningbouwprogramma

 

1.    Ik zag op internet 24 bungalows, nu komen er 64 woningen, hoe kan dat?      

 

Het plan op internet is een van de eerste schetsen van het plan geweest en heeft geen enkele status in de huidige planvorming. Sindsdien zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd waaronder het toevoegen van 30 sociale huurappartementen. Ook is er een verdere verdeling gemaakt over typen woningen voor diverse doelgroepen. 

 

Aanvullende vragen:

 • Die tekeningen komen niet vanzelf op internet, waarom stonden die er uberhaüpt?    

Enkele jaren geleden heeft de architect enkele schetsstudies in zijn portfolio geplaatst

 • Het huidige schetsontwerp staat nu ook op internet, wat is daar de status van. 

De status is SO (schetsontwerp), daarna komt het VO (voorlopig ontwerp), daarna DO (definitief ontwerp). De huidige status is SO.

 

2.    Hoe ziet het woningbouwprogramma eruit?        

Het woningbouwprogramma ziet er vooralsnog als volgt uit: 30 sociale huurappartementen, 12 middenhuur woningen en 22 vrije sector bungalows

3.    Ik lees over tien woningen van 60m2, dat is nog kleiner dan een appartement in Amsterdam.    


Dit is niet correct. Het voornemen is om de rijwoningen ca. 90 m² te maken, de bungalows worden ca. 120 m² en de grootte van de appartementen wordt in overleg met de woningcorporatie bepaald.. Zoals de heer Plug aangaf moeten alle typen nog ontworpen worden en zijn deze afmetingen indicatief.

Aanvullende vragen:

 • Waarover praten we nu?    

We hebben het in deze fase van ontwikkeling over de schetsontwerpen van de verschillende woningtypen

 • Wat worden de kosten van deze woningen?    

Dat is nog niet bekend

 • Hoe hoog worden de servicekosten voor de bewoners? Dit graag uitsplitsen naar de soorten woningen.    

Dat wordt te zijner tijd bepaald

 • Hoe worden die servicekosten verdeeld over koopwoningen en huurwoningen en appartementen?    

Dat wordt te zijner tijd bepaald

4.    Zijn alle woningen bedoeld voor 55 + ers?        

 

In de basis zijn alle bungalows bestemd voor 55+-ers.

Aanvullende vragen:

 • De rest dus niet?  

De rijwoningen vallen binnen het programma van het concept Stichting SprenghenParc en richten zich dus ook op de doelgroep 55+. De rest, deze bestaat uit appartementen, Triada wijst deze toe aan haar eigen doelgroep.

 • Voor wie dan wel?    

Zie boven

 • Waarom zouden fitte mensen mee willen betalen aan die genoemde butlervoorzieningen?    

Het antwoord op deze vraag is voor u als omwonenden niet relevant.

 • Hoeveel moet daarvoor worden afgenomen om überhaupt dergelijke voorzieningen mogelijk te maken? Wat als een deel daar niet aan mee doet?    

Het antwoord op deze vraag is voor u als omwonenden niet relevant.

5.    Worden de appartementen allemaal even groot?        

 

Het uitgangspunt is dat alle appartementen even groot worden, maar wellicht worden de appartementen op de kop wat groter. De afmeting van de galerij wordt dan bij het appartement getrokken. Maar zoals tijdens deze avond aangegeven, moet het ontwerp van de appartementen nog uitgewerkt worden.

Aanvullende vragen:

 • Waarom zijn die ontwerpen nu nog niet uitgewerkt aan de hand van de input van de webinar?    

Het webinar is gebruikt om het plan voor de eerste keer te tonen aan de buurt evenals de tweede ronde (los van het misverstand wat hieromheen is ontstaan) De derde ronde is gebruikt om informatie op te halen van de omwonenden. En deze wordt door de ontwikkelaar op haalbaarheid beoordeeld.

 • Waarom moeten niet-beantwoorde vragen en opmerkingen nogmaals worden ingediend? Ze zijn ingestuurd en dus bij de organisatie bekend. Of is de organisatie ze kwijtgeraakt? Graag deze alsnog beantwoorden.    

Ons is niet duidelijk waarop wordt gedoeld. Zoals aangegeven hebben wij dubbel gestelde vragen 1x beantwoord. Het kan dus zijn dat de vraag met die specifieke formulering van de vraagsteller er niet bij zit. Ook zijn enkele ingezonden stellingen voor kennisgeving aangenomen. 

 • Waar komen de sprengen?    

Deze vraag is niet relevant

 • Waar komt het park?

?

 • Van Dale geeft 3 definities van park:

1.    Uitgestrekt terrein, meestal door vijvers en kunstmatige aanleg verfraaid
2.    Afgeperkte ruimte waar dieren in het wild leven
3.    Gezamenlijke vervoermiddelen of machines (machinepark, wagenpark

Kent de organisatie de regelgeving rond misleidende informatie?    

Wij achten deze vraag niet relevant

6.    Hebben de bewoners uit Vaassen voorrang om hier te gaan wonen?        

De koopwoningen zijn in de basis beschikbaar voor iedere geïnteresseerde koper. Echter, we denken erover na om inwoners van Vaassen voorrang te verlenen. Ten aanzien van de toewijzing van de sociale huurappartementen is het beleid van Triada hierin leidend.

7.    Heeft U enig idee over de prijsklasse van de koopwoningen?      

 

Hierover is nog geen informatie bekend. Naar verwachting zal in het eerste of tweede kwartaal 2021 hierover meer bekend worden. Mocht u interesse hebben dan vragen wij u dit kenbaar te maken via het mailadres info@sprenghenparcvaassen.nl. We verwachten dat u medio oktober uw interesse concreet kenbaar kunt maken.

 

Aanvullende vragen:

 • Er wordt een concept neergelegd, waaraan drie jaar is gewerkt en de kosten zijn dan nog niet bekend?    

De professionele ontwikkeling is begin dit jaar opgestart. Alles heeft tijd en wijze nodig.

 • Wat is medio september wel bekend?    

Op 16 juli is een brochure overhandigd waarin we duidelijkheid hebben geschept over het proces.

 • Waarop is die planning gebaseerd?    

Op kennis van en ervaring met het ontwikkelproces.

 • Zijn er afspraken met de gemeente waarover wij niet zijn geïnformeerd?    

Als er sprake is van afspraken met de gemeente dan betreft het afspraken tussen ontwikkelaar en gemeente. Voor zover dat relevante afspraken zijn die de omgeving van de ontwikkellocatie treffen, zullen we hierover transparant zijn.   

 

8.    Zijn de appartementen voorzien van een lift?        

 

Ja het appartementencomplex krijgt minimaal 1 rolstoelgeschikte lift.

 

9.    We vonden niet alle uitgangspunten terug in de presentatie. Zo verbaasde het ons dat er nu ineens sprake is van een

30-tal appartementen, te bouwen in een blok van drie lagen. De appartementen zijn bedoeld als sociale huurwoningen. Hier is in het eerste concept dat ons is voorgehouden geen sprake van geweest.  Inmiddels weten we dat de gemeente Epe voorwaarden stelt aan nieuwbouwprojecten, zoals vastgelegd in “woningbouwprogrammering prijsklassen” (april 2020). Hierin wordt aangegeven dat er bij nieuwbouwprojecten sprake moet zijn van tenminste 35% sociale huurwoningen. In het gepresenteerde plan wordt gesproken over 64 woningen. Fors meer dan de ca. 24 die ons in eerdere instantie werden voorgeschoteld. Kijkend naar de regeling van de gemeente Epe zou dit neerkomen op tenminste 22,4 appartementen. Afgerond 23. Wat minder dan de voorgestelde 30.        

De huidige planvorming richt zich op het invullen van twee maatschappelijke woonbehoeften. De eerste is de zogenaamde zilveren golf, de tweede is de behoefte om meer huurwoningen te realiseren. Deze laatste kent inderdaad een minimum aantal maar vanwege de behoefte aan dit type woningen heeft Triada nu gevraagd 30 woningen te ontwikkelen. Hiermee ontstaat een plan dat het voor een grotere groep mensen mogelijk maakt op deze mooie locatie te wonen.

Aanvullende vragen:

 • Wat verstaat u onder een mooie locatie? Waarom plant u de appartementen dan op die plek?   

Stedenbouwkundig gezien is dit de meest ideale locatie, mede in relatie tot de omliggende wijken Berkenoord I & II
 

Bouwperiode / Planning

 

1.    Wat is het tijdspad van het plan?

 

Het voorontwerp bestemmingsplan zal deze zomer voorgelegd worden aan het college, waarna het verder uitgewerkt zal worden, zodat rond eind 2020 de bestemmingsplanprocedure gestart kan worden. Bij goed verloop kan dan eind 2021 worden gestart met de realisatie. 

 

Aanvullende vragen:

 • Zijn hierover al afspraken gemaakt? Daar zijn wij niet over geïnformeerd!    

In de brochure welke ontwikkelaar op en rond 16 juli met u gedeeld heeft bent u geïnformeerd over het te verwachten tijdspad.

 • Op basis van de gesprekken met de buurt is er nog veel onduidelijk en is geen invulling gegeven aan de suggesties en zorgen die zijn geuit. Wanneer dat wel is gedaan is nog minimaal een nieuwe ronde nodig om e.e.a. te bespreken. Of wilt u deze planning alsnog doorzetten?    

Op 16 juli is een brochure overhandigd waarin deze vraag is beantwoord. Er wordt serieus tijd genomen voor overleg met de buurt. Een planning is niet in beton gegoten. Maar veel mensen zien wel graag een tijdlijn.

 

2.    Dank voor jullie duidelijke presentatie tot nu toe.  Lijkt me een prachtig plan. Wanneer moet het allemaal gerealiseerd gaan worden en hoe kunnen we het verder blijven volgen?

 

U kunt op de hoogte blijven door uw gegevens te mailen naar info@sprenghenparcvaassen.nl. Dan ontvangt u periodiek een update. Natuurlijk werken we de website ook steeds bij. Voor het antwoord op uw vraag over de planning verwijzen we naar het antwoord op vraag 1 van deze categorie.

3.    Wat zijn de volgende momenten voor participatie van direct omwonenden in de totstandkoming en inspraak van deze plannen?    
   
Nadat de buurtconsultatie is afgerond zijn er in de procedure wettelijk bepaalde momenten waarop u inspraak kunt uitoefenen.

 

Omgeving / locatie / ligging

 

1.    Waarom moet dat hier, is er geen andere locatie?        

 

Dit betreft de afwegingen van de initiatiefnemer. Deze locatie is wat betreft groen, natuur en de ligging aan de rand van het dorp erg passend om het SprenghenParc-concept te realiseren.

Aanvullende vragen:

 • Welke andere locaties zijn onderzocht?    

Het beantwoorden van deze vraag achten wij niet relevant voor het proces waarin we nu zitten. 

 • Waarom waren deze locaties volgens de initiatiefnemers niet geschikt?    

Idem

2.    Als woning eigenaar heb ik destijds voor deze locatie gekozen door het groene karakter van de omgeving en het vrije uitzicht. Ik zou het zonde vinden als dit komt te vervallen door een aantal bungalows. Mijn vraag is hiermee concreet: waarom wordt het park/fruitbomen aan de andere kant gerealiseerd, waar alleen maar huurwoningen staan? Zou dit omgedraaid kunnen worden? Op deze manier hebben de eigenaren van een koopwoning minder last van toekomstige waarde dalingen door het ontbreken van het vrije uitzicht.        

 

Het is inderdaad een mooie groenlocatie. Het groene karakter van de locatie blijft behouden en willen we juist versterken. Daarom hebben we de bungalows in het groen gesitueerd zonder hoge schuttingen of hagen rondom tuinen. Zo blijven uw groene doorzichten zoveel als mogelijk behouden. Het hele gebied wordt als park ingericht, de locatie van de fruitbomen staat nog niet vast in het schetsontwerp, maar zullen op diverse plekken in het park gesitueerd worden. De exacte locatie van de fruitbomen en moestuinen wordt mede ingegeven door de waterhuishouding in en rond het park.  

3.    Ik ben bang dat ik straks tegen een betonnen wijk aan moet kijken. Hoe groen zal de wijk worden? Dit vind ik erg belangrijk. En iemand anders stelt: Ga ik bewust aan de rand van Vaassen wonen om een mooi uitzicht te hebben op de weilanden en bossen, krijgen we een hele wijk die het uitzicht voor vele bederft. Wat doen jullie om het aanzien prettig te houden?          

 

Zoals in het antwoord op vraag 2 van deze categorie beschreven is hecht het park concept veel waarde aan de groen en open uitstraling van het gebied. Van een gesloten wijk die uw uitzicht richting de omliggende weilanden en bossen volledig bederft, zal dus geen sprake zijn. Zie ook de in de presentatie verwerkte referentiebeelden.

Aanvullende vragen:

 • Dit antwoord begrijp ik niet, het geeft geen antwoord op de gestelde vraag. Je neemt het uitzicht inderdaad niet volledig weg, maar wel grotendeels. Zeker de weilanden worden aan het zicht onttrokken en ook een belangrijk deel van de rest van het groen en de bossen. De huizen zijn zeker niet transparant! Of het uitzicht al dan niet bederft is aan degene die er tegenaan moet kijken. Aan deze zorg wordt m.i. geen aandacht gegeven. Bovendien geven de schetsen geen realistische weergave van de toekomstige situatie. Zo zijn bijvoorbeeld de opritten voor de auto’s aan de kant van de Woestijnweg niet weergegeven. Daardoor wordt het zicht er overigens niet beter op, dan komt er ook nog blik in het zicht te staan. Hoe gaat u invulling geven aan uw uitspraak dat het zicht op de omliggende weilanden en bossen behouden blijft zodanig dat de bewoners daar tevreden mee zijn?    

We hebben geen toezeggingen gedaan dat ‘het zicht op de omliggende weilanden en bossen zodanig behouden blijft dat de bewoners daar tevreden mee zijn’. Er is sprake van een groot tekort aan (senioren-, sociale- en starters-) woningen in Nederland en voor het voorzien in deze grote vraag zal er gebruik gemaakt moeten worden van locaties die tot dat moment een andere bestemming of invulling hebben. We begrijpen dat het realiseren van woningen in een gebied wat tot op heden geen bebouwing kent (op de sporthal na) gevoelig ligt. Dat is ook mede de reden waarom we specifiek voor deze locatie gekozen hebben voor de het SprenghenParc concept, waarin groen en parkachtig wonen een belangrijk uitgangspunt is. Zoals ook tijdens de presentatie van 16 juli aangegeven bestaat er in Nederland niet ‘het recht op uitzicht’. In een samenleving moet iedereen concessies doen. Het is aan ons als ontwikkelaar om daar een balans in te vinden en dat uit te leggen. Uiteraard staat het u vrij om het daar niet mee eens te zijn.. 

4.    Tijdens de inspraakavond in mei 2019 bij de Gemeente Epe is er gesproken over mogelijke alternatieven voor dit project. Welke voor de senioren gunstiger gelegen liggen ten opzichte van het centrum en niet belastend zijn voor de natuur.  Wat maakt dat er wordt vastgehouden wordt aan deze locatie?  

     

Er is in voorgaande periodes uitvoerig gezocht naar locaties voor het realiseren van het SprenghenParc-concept. De initiatiefnemer is overtuigd dat deze locatie het best passend is. 

Aanvullende vragen:

 • Welke andere locaties zijn onderzocht?    

Het beantwoorden van deze vraag achten wij niet relevant voor het proces waarin we nu zitten.

 • Waarom waren deze locaties volgens de initiatiefnemers niet geschikt?    

Idem

 • Waarom zijn andere geschikte locaties, die al verder in de planvorming zijn niet meegenomen?  

Idem

5.    De maatschappelijke tendens is juist om jong en oud te mensen, dit project gaat dwars tegen die tendens in. Waar je misschien begint met fitte senioren, zullen die allemaal ongeveer op hetzelfde moment oud zijn en minder fit en dus minder in staat om anderen te helpen.        


Door het aangaan van de verbinding en sociale cohesie met de wijken Berkenoord I en II  willen we juist de ouderen en jonge gezinnen uit de beide wijken bij de parkactiviteiten betrekken. 

 

Aanvullende vragen:

 • Kunt u wat duidelijker zijn en een goede beschrijving geven wat u ziet als betrekken? U noemt sociale cohesie, maar heeft naar de omwonenden een groot deel van die cohesie verstoord door hen niet in een vroeg stadium te betrekken bij uw plannen. De omwonenden hebben meermalen aangegeven dat ze geïnformeerd willen worden. Hoe denkt u die sociale cohesie tot stand te brengen?    

Over het stadium van betrekken is al voldoende toegelicht. Uiteraard kan niemand worden gedwongen tot sociaal samenleven, maar waar een wil is, zal ook een weg zijn. Een passende setting zoals een parc met aansprekende activiteiten draagt bij aan sociale interactie, daar zijn voorbeelden genoeg van.

 • Waarom zouden de mensen die deze wijk niet voor hun deur willen en die door een van de initiatiefnemers als onvoldoende sociaal worden neergezet, deze leemte gaan opvullen?    

Sociale cohesie is niet te sturen, deze ontstaat doordat mensen positief met elkaar omgaan en daarbij openstaan voor elkaar. Ook wij zullen en kunnen u dus niet verplichten om de sociale cohesie te ondergaan. Wij vragen u alleen om uw nieuwe buren te verwelkomen als elke nieuwe buur in uw eigen wijk.

6.    Ik ben tegen dit project om meerdere redenen: -omdat het niet verenigbaar is met de bestemming van het gebied: agrarisch/ natte natuur. Zeker omdat in de directe omgeving een natuurgebied ligt dat mogelijk hierdoor beïnvloedt wordt. veel wenselijker op het perceel zou zijn: ontwikkeling van natuur, zoals beschreven in het bestemmingsplan. Dit zou door de gemeente gestimuleerd moeten worden. -juist de randen van de bebouwing moeten niet nog meer volgebouwd worden, maar door natuurontwikkeling een overgang vormen tussen bebouwing en natuur. -dit project, dat "Parc" genoemd wordt, doet zijn naam weinig eer. De tweede gepresenteerde versie omvat al veer meer bebouwing dan de eerste. En wel 120! parkeerplaatsen. Waar is dat goed voor?? De brede groenstrook die in eerste instantie gepland was langs de Woestijnweg, is nu omgetoverd tot een aantal bomen met een rij paarkeerplaatsen. De genoemde wandelwegen in het "Parc" zij gereduceerd tot toegangswegen tot de percelen. Definitie "Parc" lijkt me niet meer van toepassing en wekt verkeerde verwachtingen. Het is gewoon de planning van een nieuwe woonwijk.     

De huidige bestemming van het gebied is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl: hoofdzakelijk 'agrarisch', met enkele gebiedsaanduidingen (bescherming natte landnatuur, heideontginning). Ook: 'wonen' en 'sport'. Een groen park blijft uitgangspunt van het ontwerp. De woningen zijn hieraan 'ondergeschikt'. Daarmee is dit concept ook afwijkend van een reguliere/traditionele nieuwbouwwijk.  Het aantal parkeerplaatsen van 120 is een maximum, berekend op basis van de huidige 'Nota parkeernormen' van de gemeente Epe. De parkeerplaatsen langs de Woestijnweg bieden ook parkeergelegenheid aan de naastgelegen buurt. Wandelpaden zijn niet gereduceerd maar er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen wegen begaanbaar voor gemotoriseerd verkeer en paden alleen voor langzaam verkeer. Daarnaast heeft het park een open structuur en is wandelen in het gehele gebied mogelijk.    

 

Aanvullende vragen:

 • Hoezo zijn de woningen ondergeschikt aan het groene park? Het is een woonwijk met wellicht wat meer groen op de tekentafel.    

De verhouding tussen verharde (bebouwde) ruimte en groene ruimte zorgt er voor dat de woningen ondergeschikt zijn aan het groen park.

 • Bent u het eens met de uitspraak van Joost, dat de aan het noorden liggende wijk (tussen Krugerstraat en Woestijnweg) volgens uw definities ook een parkachtige uitstraling heeft?    

We hebben het hier over de ontwikkeling van het Sprenghenparc. Hoe waarden van omliggende gebieden beoordeeld worden is in deze niet relevant.
 

Natuur / ecologie / onderzoeken

 

1.    Bent u op de hoogte van het beschermde karakter van de grond en de mogelijke invloeden op het natuurgebied?    

    

Wij zijn hiervan op de hoogte en we dienen ons uiteraard te houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De benodigde (langdurige) onderzoeken hiervoor lopen en zullen tijdig worden afgerond. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende broed- en bloeiseizoenen van de aanwezige flora en fauna. 

Aanvullende vragen:

 • Waarom zijn die onderzoeken nog niet afgerond?  

Omdat deze seizoensgebonden zijn. Sommige onderzoeken lopen jaarrond door.

 • Wanneer zijn de onderzoeken afgerond?    

Alle onderzoeken zijn naar verwachting Q2 2021 afgerond, in ieder geval op het moment dat de omgevingsvergunning voor de bouw van het SprenghenParc wordt aangevraagd.

 • Waarom is daarmee zo laat begonnen?    

Daar is mee begonnen op het moment dat de ontwikkelaar dat relevant vond. 

2.    Op het te bouwen gebied bevindt zich de natuurlijke habitat van reeën en vossen, als uitloop van de kroondomeinen. Wat maakt u dat u deze natuurlijke habitat  wilt gaan verstoren?

 

De betrokken adviseurs voeren op dit moment meerdere flora- en faunaonderzoeken uit en zullen hierna op basis van de vigerende wet- en regelgeving een advies uitbrengen hoe het beste omgegaan kan worden met de natuurlijke habitat van aanwezige diersoorten. De onderzoeken zijn jaarrond en lopen nu.

3.    Is in het flora en fauna onderzoek ook het naast gelegen bijzonder landgoed Korte Broek ( natte landnatuur) meegenomen? Wat voor effecten heeft het in algemeen op het bijzondere landgoed Korte Broek?

Er lopen uitgebreide onderzoeken naar flora en fauna. Uiteraard wordt de omliggende natuur hierin meegenomen. Het voert te ver om hier in deze Q&A lijst op in te gaan, maar als u daar meer van wilt weten kunt u deze onderzoeken te zijner tijd opvragen tijdens de procedure voor de omgevingsvergunning. 

Aanvullende vragen:

 • Zie de eerdere opmerkingen. Wanneer wordt een dergelijk gesprek gepland?    

Op 16 juli is hierover gesproken met de omwonenden.

 • Op welke manier denkt u rekening te houden met de vakanties van de omwonenden? Daardoor konden een aantal mensen uit de buurt niet aanwezig zijn bij de voorlichting van 18 juni.    

Wij proberen zo goed mogelijk rekening te houden met vakanties. Daarom gaan we ook uitgebreid in op vragen die niet gesteld konden worden of waarvan het antwoord nog niet is gegeven.

4.    Is het Geldersch Landschap, dat veel geld heeft geïnvesteerd in het natuurgebied, betrokken bij dit plan?

Het Geldersch Landschap wordt uiteraard betrokken bij de planvorming.

Aanvullende vragen:

 • Waarom is er nog geen contact gelegd met het Geldersch Landschap?    

Zoals 16 juli aangegeven is er inmiddels een positief verlopen overleg geweest met het GL.

5.    Een parkachtige omgeving, maar de grond is fors vervuild met asbest, onder andere van de daken van de schuren van toen boer van Essen die langzaam maar zeker in elkaar gezakt zijn en de asbest verspreid hebben. Er is veel asbest gemeten in de grond. Hoe gaat gezorgd worden dat dit weg is voor er gebouwd gaat worden.        

Conform de wet- en regelgeving dienen wij voorafgaande aan de start van de bestemmingsplanprocedure diverse onderzoeken te verrichten. Het bodemonderzoek is er daar een van. Uit dit onderzoek zal een eventuele verontreiniging, in welke vorm dan ook, zichtbaar worden. Wat de uitslag van deze onderzoeken is, is nu niet bekend. Als er te hoge concentraties asbest worden geconstateerd, zullen deze conform wet- en regelgeving worden gesaneerd en afgevoerd. Voor dat er gebouwd kan worden zal een zgn. schoongrondverklaring moeten worden afgegeven.

6.    De hoge delen zijn voor een deel hoog gemaakt door gebruik te maken van zand van de Picobult. Dit was vervuilde grond met afvalresten van de Vulcanus.        

 

Zie het antwoord op vraag 5 van deze categorie.

Aanvullende vragen:

 • Waarom zijn de resultaten van deze onderzoeken nog niet bekend?    

Omdat deze seizoensgebonden zijn. Sommige onderzoeken lopen jaarrond door. In februari zijn al monsters genomen. Waarom duurt een uitslag van onderzoeken langer dan vier maanden?   Wij inventariseren uiteraard alle uitkomsten van de verschillende onderzoeken en deze uitkomsten zijn op dit moment geen reden om de ontwikkeling te stoppen.  

 • Kennen de initiatiefnemers de problemen met de huizen aan de Prins Clausstraat en de vergiftigde grond daar? Weet u dat de grond van de Picobult hier overal is gebruikt om het gebied op te hogen? Weet u waar de grond van de Picobult vandaan komt? Weet u waar deze grond, voordat deze op de Picobult is gestort voor is gebruikt?    

De grond op de projectlocatie is op basis van voorgeschreven toetsingsmethodes grondig onderzocht. Kortom, alle zorgvuldigheid is betracht. De overige vragen zijn daarom niet relevant voor omwonenden.
 

Stedenbouwkundig plan

 

1.    Worden de twee twee-onder-een-kapwoningen die op de plek van de oude tennishal staan niet ingesloten door het groen?        

Deze bungalows worden in de plannen alleen omringd door bomen en niet door laaggroeiend groen. Het zicht en de relatie met de rest van het park komt daarmee niet in gevaar. 

2.    Kan ik als ik in het middelste blokje met rijwoningen woon wel met mijn auto bij de woning komen?    
   

Dat is zeker mogelijk. De secundaire wegen zullen namelijk ook verhard worden en toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer en hulpdiensten. Deze zijn niet bedoeld voor permanente ontsluiting van het gebied. 

3.    Wat zijn die twee gebouwtjes naast het appartementengebouw?     

   

Het betreft hier 1 gebouw te weten de bergingen, bestemd voor de gebruikers van de appartementen. Daarboven is de centraal gelegen inzamelplaats van huisvuil gesitueerd. Mogelijk worden deze functies nog geïntegreerd in het hoofdgebouw.

4.    Is aansluiting van ons park naar dit natuurgebied een mogelijkheid? Voor de buurt en natuurliefhebbers zou dit misschien iets extra kunnen toevoegen.        

Het voorstel zal meegenomen worden in de verdere uitwerking om te kijken of er, in samenwerking met de eigenaren van de naastgelegen gronden, passende oplossingen gemaakt kunnen worden.

5.    Wordt er direct aan de weg gebouwd of blijft er een groenstrook tussen de Woestijnweg en het park?        

De bungalows aan de Woestijnweg liggen wat terug ten opzichte van de Woestijnweg. Dit geeft ruimte voor een brede groenstrook voor onder andere nieuw aan te planten bomen. Wel zullen hier enkele parkeerplaatsen gerealiseerd worden die ook te gebruiken zijn voor de naastgelegen wijk.

Aanvullende vragen:

 • Wat verstaat u onder enkele parkeerplaatsen?  

Deze zijn aangegeven op het stedenbouwkundig plan.

 • Ook impliceert u dat ze ook gebruikt worden voor de nieuw te bouwen huizen?    

De opgave volgt de parkeervoorschriften van gemeente Epe op dit punt.

 • Hoe voorkomt u dat de bomen het toch beperkte uitzicht door de bouw van de nieuwe woningen van de huidige woningen nog verder beperken?    

De bomen zullen worden onderhouden. Deze bomen hebben ook voor u als omwonenden een positieve bijdrage t.a.v. de klimaatadaptatie.

 • Welke soort bomen zou u aan willen planten?    

Dit wordt in overleg met de betreffende afdeling van de gemeente bepaald. We kunnen daar op dit moment nog geen uitspraken over doen.

 • Waar eerder wordt aangegeven dat het zicht op de weilanden en bossen blijft (wat al een vraag op zich is) wordt dat binnen de kortste keren dus door deze bomen alsnog belemmerd.   

Zie antwoord op eerdere vragen hierover.

6.    Waar komen de in en uitritten van het Parc?    

    

De hoofdontsluitingen voor gemotoriseerd verkeer zijn ontsloten via het Kouwenaarspad. De appartementen hebben een eigen ontsluiting, de bungalows en rijwoningen worden ook door middel van een eigen ontsluiting. Voetgangers kunnen het park langs alle randen betreden. 

7.    Is er al een tekening van dit project?      

 

Er is op dit moment alleen een schetsontwerp beschikbaar wat is terug te vinden op de website en is getoond tijdens het webinar. De komende maanden zal er n.a.v. de opmerkingen en vragen een nadere uitwerking plaatsvinden van het schetsontwerp. 

8.    Zijn er alleen ontsluitingswegen aan het Kouwenaarspad of ook aan de Woestijnweg?        


Zie het antwoord op vraag 6 van deze categorie, de bungalows krijgen een parkeerplaats bij de woning. De bungalows gesitueerd langs de Woestijnweg zullen dus wel individuele inritten krijgen langs de Woestijnweg. 

Aanvullende vragen:

 • Waarom staan deze inritten niet op de tekening?    

Omdat het nog een schetsontwerp is

 • Wat ontbreekt er nog meer op de rest van de tekeningen?    

Allerlei details die in later stadia worden toegevoegd

 • Wat blijft er over van de eerder genoemde groenstrook?  

Zoals weergegeven op de tekening blijft er nog een groenstrook over

9.    Wat wordt de afstand tussen de erfgrens van de huidige woningen aan het Kouwenaarspad en de geplande bebouwing?        

De afstand vanaf de erfgrens van de woningen aan de oostzijde van het Kouwenaarspad tot de beoogde woningen van het SprenghenParc is circa 25 tot 40 meter. 

10.    Zijn er meer details van de bungalows en de percelen beschikbaar? 

       

We verwijzen u hiervoor naar de te zijner tijd te verstrekken verkoopdocumentatie.

11.    Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan het terrein van Gelders Landschap en niet aan het Kroondomein. Een mooie overloop.
       
Dank u voor het compliment en voor het delen van de informatie.

12.    De bungalows richting de poel grenzen tegen de stichting, hoe waarborgen jullie dat bij het gebruik van de stichting door derden m.b.t. geluidsoverlast? Niet dat als er feesten worden gegeven gelijk politie wordt gebeld.

        

Hartelijk dank voor het delen van uw zorgen. Dit zal, in samenwerking met de stichting, ervan uitgaande dat u hiermee de Stichting Rumah Beta bedoeld, geregeld worden. Tussen de initiatiefnemers en de stichting is goed contact.

Aanvullende vragen:

 • Welke contacten en afspraken zijn er met Rumah Beta gemaakt?  

 Er zijn geen contracten of bijzondere afspraken met Stichting Ruma Beta over SprenghenParc Vaassen

13.    Nu is de strook Kouwenaarspad en Woestijnweg een uitlaatstrook voor honden, waar moeten de bewoners straks hun honden uitlaten, gezien de grond straks van de stichting is en dat de hondenuitlaatplek nu binnen de wijk gaan vallen ?        

In samenwerking met initiatiefnemers, gemeente, wijkbeheerder, gebiedsregisseur en bewonersvereniging zal een nieuwe locatie voor de HUP aangewezen moeten worden.

Aanvullende vragen:

 • Waarom schuift u het probleem naar andere partijen en geeft u hier geen antwoord op? Moet ik daaruit concluderen dat de initiatiefnemers en de ontwikkelaars van het plan zijn dus niet voornemens zijn hiervoor een oplossing te bieden in het plangebied?    

Er zal wanneer dit onderdeel in het proces aan de orde is door gemeente Epe (deze verantwoording en afweging hoort bij haar takenpakket) een nieuwe locatie aangewezen moeten worden. Wij zullen als ontwikkelaar gemeente en overige betrokkenen hierop tijdig attenderen

14.    Komen er gebouwen met een centrale functie?      

 

Een gebouw met centrale functie is niet meegenomen in de planvorming. Wel wordt er een centrale ruimte voor sport en spel en ontmoeten gecreëerd. Dit zal in de vorm van buitenruimtes zijn. Samenwerking met het wijkgebouw van Stichting Rumah Beta kan mogelijk in de toekomst gezocht worden. 

15.    Ik krijg een appartementencomplex van 3 hoog voor mijn deur... Waarom die niet aan 't eind de van 't weiland neer te zetten.... De Woestijnweg is een drukke weg...  Aan 't eind hebben ze een super mooi groen uitzicht... Ik die 750 euro huur betaal, behoud ook mijn uitzicht.....     

   
Het appartementencomplex is zo gesitueerd dat het niet in het directe zicht staat van woningen aan het Kouwenaarspad. Het appartementencomplex krijgt een relatie met de woningen aan het Kouwenaarspad door het toepassen van eenzelfde hoekverdraaiing. De positionering van het gebouw is daarnaast zo gekozen dat er vanuit de woonkamers van alle omwonenden zo min mogelijk zicht is op de gevels van het appartementengebouw.

16.    Daarnaast zijn we verbaasd over de voorgestelde hoogbouw van 3 lagen. We weten dat de projectontwikkelaar die eigenaar is van het stuk grond aan de Woestijnweg eerdere woningbouwplannen heeft zien sneuvelen, ondermeer door de voorgestelde hoogbouw van 3 lagen. Deze hoogbouw gaat in tegen het open karakter van het concept.  

     

Met de drie bouwlagen wordt de overgang gezocht naar de naastgelegen buurt (bestaande uit woningen met 2 bouwlagen en een kap = 3 lagen). De afstand tot de omliggende bebouwing staat een gebouw van 3 lagen toe. Door het trapsgewijs afbouwen van de bebouwingen richting het naastgelegen natuurgebied wordt de overgang naar de natuur benadrukt en versterkt. 

Aanvullende vragen:

 • Wat verstaat u onder 3 bouwlagen?    

Begane grond, 1e en 2e verdieping

 • Wat verstaat u onder overgang?    

Een gelijkwaardige bouwhoogte als omliggende bebouwingen in de wijk Berkenoord I en II

 • Hoe gaat u dan van twee lagen en kap naar drie woonlagen?    

De hoogtes zijn nagenoeg gelijk

 • Hoe kijken de bewoners van Kastanjehof tegen deze drie woonlagen aan?    

Zoals alle mensen in Berkenoord I & II tegen de aanwezige rijtjes woningen (mogelijk ook uw eigen woning).

 • Is het voor hun (ondanks de afstand) niet een enorme barricade?    

Deze vraag zult u aan de betreffende omwonden moeten stellen. Elk antwoord die wij op deze vraag formuleren levert een gekleurd beeld op en zal vermoedelijk de lading en emotie niet dekken.

17.    Wij zijn tegen de 35 (?) parkeerplaatsen in semiopenbaar gebied, die tegen onze achtertuin gepland staat. Dit staat haaks op de toezegging dat de bestaande bebouwing zou worden geïntegreerd in het plan. In de huidige situatie hebben wij om onze achtertuin een schutting geplaatst om geen last te hebben van een, inmiddels verpauperde sporthal en parkeerplaats.        


Dank voor uw inbreng. Wij nemen uw zorgen mee in de verdere planvorming.

Aanvullende vragen:

 • Wat wordt meegenomen in de planvorming?    

Dit is besproken tijdens de gespreksavond op 16 juli en behelst de heroriëntatie op de betreffende parkeerplaatsen en alternatieve parkeervakken op andere plekken in het plangebied.

 • Wat zegt u nu toe?    

Dat we met zorg omgaan met deze constructieve bijdrage.

 • Waarom is dit nog niet in de huidige plannen verwerkt?    

Alles heeft tijd en wijze. Na 2 informatierondes en een inhoudelijke gespreksronde is momenteel de tijd rijp om de alternatieven te beoordelen, bestuderen en, indien als haalbaar beoordeeld, te verwerken.

18.    Ik ben tegen dit project omdat ik mijn huis aan de Woestijnweg gekocht heb gebaseerd op het bestemmingsplan. Belangrijkste voorwaarde voor de aankoop was "vrij uitzicht" en "aan de rand van de bebouwde kom". Mijn woongenot zal ernstig verminderen door dit project. Bovendien zal het huis in waarde dalen, terwijl de ligging en uitzicht de taxatiewaarde destijds verhoogd heeft.         

Zie hiervoor het antwoord op vraag 24 van de categorie 'Algemeen' en het antwoord op vraag 2 in de categorie 'Omgeving/locatie/ligging'.
 

Stichting SprenghenParc

 

1.    Die meneer van Sprenghenparc heeft het over samen met de buurt dingen doen, hoe zien ze dat dan?        

Deze vraag is reeds bij de antwoorden op de vragen 7 van de categorie 'Omgeving/ locatie/ Ligging' en 24 van de categorie 'Algemeen' beantwoord.

2.    Als ik het goed begrijp is het park in feite bestemd voor de welgestelde ouderen in de koopbungalows. En de ouderen met lage inkomens (de meesten in Vaassen) kunnen eventueel in de sociale huurwoningen. Klopt dit?        

Het park probeert een afspiegeling van de maatschappij weer te geven. Demografisch is er een woningnood voor levensloopbestendige woningen in de gemeente Epe;  SprenghenParc Vaassen biedt sociale huurwoningen (met partner Triada), middensegment huur- en koopwoningen.

Aanvullende vragen:

 • Wilt u alsnog een antwoord geven op deze vraag?    

We hebben deze vraag afdoende beantwoord als we aangeven dat het parc woningen biedt in de sociale huur, middeldure huur en koopsector. 

3.    Er staat in de tekst: Daarom bedachten we een nieuw, allesomvattend woonconcept, speciaal voor senioren: SprenghenParc. Een woonomgeving met zowel (sociale)huurwoningen. Hoe kunt u ons garanderen dat deze woningen daadwerkelijk alleen aan senioren worden vergeven? Onze ervaringen met sociale verhuur op dit terrein resulteerde in wekelijkse overlast van scooters, auto's, brandstichting, waarbij de politie met regelmaat moest uitrukken.      

 

Er worden zorgvuldige afspraken met alle partners gemaakt, waarin we het Sprenghen Parc – concept borgen. Het concept wordt ingericht op levensloopbestendig wonen t.b.v. senioren waarbij de maatschappelijke participatie en doelstellingen van SprenghenParc zullen worden gerespecteerd.

Aanvullende vragen:

 • Zijn die zorgvuldige afspraken die u hebt gemaakt nu al achterhaald?    

We hebben geen idee waarop u doelt. 

 • Waarom leggen de mensen van Triada hun plannen heel anders uit?  

Idem
            
4.    Ik hoor alleen maar over de huurwoningen en over de bungalows? Ik wil graag wel weten hoe de stichting kan garanderen dat er in de toekomst  geen klachten komen mbt geluidsoverlast bij het gebruik van de stichting Balai pusat. Gezien in het verleden met zwembad de koekoek door nieuwbouw ook klachten kreeg mbt gebruik glijbaan/buitenbad.

Iedereen moet zich houden aan geldende wet- en regelgeving omtrent geluidsoverlast houden, ook de bewoners van SprenghenParc en de naastgelegen wijk.

5.    Komt in het park ook een woonvoorziening voor Molukse ouderen van Stichting Rumah Beta?  

 

Nee, SprenghenParc voorziet niet in een aparte woonvoorziening voor Molukse ouderen.

6.    In onze ogen is er nu sprake van twee projecten: het open park met vrijstaande huisjes voor senioren en een woonwijkje met sociale huurappartementen om tegemoet te komen aan de eisen van de gemeente Epe. Uw concept gaat uit van een grote betrokkenheid van de bewoners. Saamhorigheid, omkijken naar elkaar, gezamenlijke moestuin en boomgaard. Allemaal mooie uitgangspunten die teniet worden gedaan door een appartementenblok, waarbij ook geen zekerheid wordt gegeven dat deze bewoond zullen worden door bewoners die tot de beoogde doelgroep behoren. Een onmogelijke opgave om daarmee de beoogde saamhorigheid te bewerkstelligen.        

Het  totale pakket waaruit het concept bestaat, is uniek voor Nederland.  Woningcorporatie Triada heeft ook een grote verantwoordelijkheid m.b.t. tot het welzijn van haar senioren huurbestand.  Dat betekent dat de vraag naar levensloopbestendig wonen aanzienlijk toeneemt. Gemeente Epe had eind 2018 op een totaal van 33.000 inwoners 7700 65-plussers. De prognose is dat er voor eind 2025 ca. 9300 65-plussers zijn. Gemeente Epe, de provincie Gelderland en de Cleantech Regio ondersteunen het concept van Het SprenghenParc. Bij Triada is grote betrokkenheid bij het project. 

7.    Ik ben tegen dit project omdat een woonwijk, bedoeld voor overwegend oudere bewoners, niet wenselijk is. Diversiteit in leeftijd is vanuit sociaal oogpunt om diverse redenen beter. (om te refereren aan de brochure: wij leven hier niet met z'n allen op de camping, maar in het dagelijkse leven! ) Mensen uit onze wijk zijn ook zonder dit project zeer betrokken bij en met elkaar. Alle nieuwbouw kan levensloopbestendig gebouwd worden, zonder al te veel extra kosten, indien bij het ontwerp daarmee rekening gehouden wordt. Daarvoor is dit project niet nodig. -alle nieuwbouw zal volgens de gemeente energieneutraal zijn, dus dit project is in die zin niet zo bijzonder.        

Fijn dat u uw woonwijk als zeer betrokken op elkaar ervaart! Het concept van het SprenghenParc zal hieraan, in onze overtuiging, een positieve bijdrage leveren.

Aanvullende vragen:

 • Wat verstaat u onder levensloopbestendig?    

Levensloopbestendig wonen betekent dat een woning geschikt is om in te blijven wonen als uw levensomstandigheden veranderen door bijvoorbeeld ouderdom, een ziekte of een handicap.

 • Binnen de gemeente Epe is behoefte aan betaalbare woonruimte voor jongeren. Door het gebrek hieraan vergrijst onze bevolking, want jongeren trekken weg. Dat voorkomt dat deze grijze wijk snel verder vergrijst en hulp van buitenaf nodig heeft. Waarom wordt juist voor hen geen ruimte in het concept meegenomen?    

Er zijn meerdere woningopgaven met bijbehorende uitdagingen voor de toekomst te benoemen. Stichting SprenghenParc richt zich met het voorliggende project op de uitdaging van vergrijzing van de bestaande populatie.

 • Bent u het eens met de stelling dat levensloopbestendig een langere duur beslaat dan vanaf 55 jaar?    

Nee.
 

Overig

 

Er zijn ook diverse vragen gesteld die niet zozeer de planvorming betreffen, maar die wel raken aan allerlei aspecten van het park. We willen daar hier ook kort op ingaan.

1.    Vitale ouderen die apparaten in huis hebben om bloeddruk, zuurstofopname en hartslag te meten..... Dat lijkt mij wat overdreven en onnodig duur.    

Natuurlijk is dit iets wat de ontwikkelaar in samenspraak met toekomstige bewoners moet bepalen. Maar wij zien dat deze vorm van zorgverlening steeds meer een gevraagde manier van zorgverlening wordt. Technische uitleg gaat hier te ver en de techniek is ook volop in ontwikkeling. 

Aanvullende vragen:

 • Het is een terechte vraag naar de kosten van het ‘unieke’ concept. Wanneer dit niet waargemaakt kan worden is er dus geen uniek concept over. Waarom wordt deze vraag niet gewoon beantwoord?    

Zoals aangegeven is deze vraag voor u als omwonenden niet relevant. Het is een vraag die de ontwikkelaar en de toekomstige bewoners aangaat. 

 • U noemt allerlei kreten als Vitality Butler en Health Butler. Wordt dit nu teruggebracht tot enkele apparaatjes.  

Als u geïnteresseerd bent als koper zullen we het u te zijner tijd toelichten. 


2.    Ik heb een vraag, jullie hebben over groen en alles maar hebben jullie niet over nagedacht dat over enkele jaren ivm de vergrijzing de ouderen niet zelf met hun rollator naar het dorp kunnen lopen om zelf boodschappen te doen of kopje koffie te drinken, het is wel een uit hoek, vooral als jezelf niet meer mobiel bent        

De woningen worden levensloopbestendig en met alle comfort die het concept biedt, neemt de zelfredzaamheid enorm toe. Het is verrassend hoe de bewoners juist in het SprenghenParc-concept actief en gezond blijven. Lees voor verdere informatie de brochure.

Aanvullende vragen:

 • Waar staat dit in de brochure?    

De verdere informatie staat in de brochure

 • Kunt u toelichten over welk comfort u het hebt?    

De brochure gaat hier uitgebreid op in. Als u geïnteresseerd bent als koper zullen we het u te zijner tijd toelichten.

 • Kunt u uitleggen waarop u uw stelling dat de bewoners actief en gezond blijven baseert?    

Mocht u hierin geïnteresseerd zijn in relatie tot de meerwaarde van het Spenghen Parc-concept, dan leggen we u dat graag uit tijdens de verkoopprocedure.

 • Dit kan toch ook met eenvoudige middelen op andere plekken worden gerealiseerd?    

Uiteraard en dat is ook de bedoeling. Gezien de grote toenamen in het aantal 55 plussers moet er opgeschaald worden in deze en andere initiatieven voor levensloopbestendig wonen.

3.    Ik ben tegen dit project omdat het niet strookt met de visie van de gemeente, om huisvesting voor ouderen vooral dichter bij het centrum en de voorzieningen te realiseren.      

   
Het meest comfortabel is uiteraard in het centrum. Er is zorgvuldig en uitgebreid naar mogelijkheden gekeken. Het vinden van passende locaties is in heel Nederland erg moeilijk en de gemeente Epe maakt hierop geen uitzondering.  Eind  2018 waren er in de Gemeente Epe 33.000 inwoners; hiervan bedroeg het aantal 65-plussers 7700 en dit aantal gaat tot eind 2025 toenemen naar ca. 9300. Dit geeft aan hoe hoog de nood in onze gemeente is.

Aanvullende vragen:

 • U geeft hiermee aan dat dit concept niet zo uniek is?    

Nee, dat geven we niet aan.

 • Waarom omarmen andere gemeenten dat dan niet met open armen? Waarom zou de gemeente Epe dat wel doen?    

Andere gemeente benaderen Stichting SprenghenParc n.a.v. het concept en initiatief in Vaassen. Er is veel interesse. Gemeente Epe ziet de noodzaak en wil hierop proactief acteren.

 • Ouderen zijn juist gebaat bij woningen in de buurt van het centrum. Waarom dan toch op deze afgelegen plek?    

Het is aan ouderen zelf om hun eigen afwegingen te maken met betrekking tot hun woonomgeving. 

4.    Leuk dat de wijk met fitte bejaarden begint, maar die bejaarden worden ouder en Utopia stort dan snel in.        

De woningen worden levensloopbestendig en met alle comfort die het concept biedt, neemt de zelfredzaamheid enorm toe. Het concept is erop gericht dat bewoners actief en gezond blijven. Tegelijk is er ook onder de doelgroep van 55 – 85 jaar een flinke leeftijdsspreiding hoor. Lees voor verdere informatie de brochure.


Aanvullende vragen:

 • 55-85 jaar is inderdaad een flinke leeftijdsspreiding. Dat een 85-jarige wat aan het concept kan hebben (als het werkt) kan ik nog wel begrijpen. Het concept is gebaat bij mensen die kunnen en willen helpen. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Waarom zou een 55-jarige hierin gaan investeren?    

Het is aan bewoners zelf om hun eigen afwegingen te maken met betrekking tot hun woonomgeving.

 • Mensen hebben steeds minder vrije tijd en gaat dat dan niet ten koste van de hulp aan de steeds grijzere buren, die juist meer hulp nodig hebben? Waarom zouden mensen die allerlei voorzieningen niet nodig hebben, meebetalen aan de voorzieningen van anderen? Terwijl ze hen ook al helpen? Zou het voor de jongeren groep niet aantrekkelijker zijn om elders te wonen tegen minder hoge lasten en meer vrijheid en zonder plicht van nabuurschap? Wat is uw visie op nabuurschap? Zou dat niet gebaseerd moeten zijn op onderling gedrag? Waarom denkt u dit met afspraken af te kunnen dwingen? Hoe denkt u gedurende de jaren, zeker met het ouder worden, dit te kunnen handhaven?    

Idem. Het concept van de Stichting is op deze toegevoegde waarden gebaseerd. Aangezien er n.a.v. dit concept veel interesse voor het Parc waarmee we zien dat het concept positief omarmd wordt en mensen gemotiveerd zijn om hier de schouders onder te zetten.

5.    Ik hoor niets over servicekosten van het park    

    

Dit zal met de toekomstige bewoners worden gecommuniceerd in de verkoopdocumentatie.

Aanvullende vragen:

 • Het concept wordt nu besproken en de servicekosten lijken een onderdeel van het totaal. Op zich is het een logische vraag om beantwoord te krijgen.    

De vraag is beantwoord. Als u geïnteresseerd bent als koper zullen we het u te zijner tijd toelichten..

 • Zijn de kosten hiervan nog niet onderzocht? Waarom niet?    

Als u geïnteresseerd bent als koper zullen we het u te zijner tijd toelichten.

6.    Verwacht u dat senioren het openbaar groen onderhouden? Onderhoud groen is nu al een probleem in de wijk. Vanuit gemeente weinig budget voor onderhoud.  

     

Er zullen commissies komen die zorgen voor het onderhoud van het groen in het park en de tuin. Wij zijn ervan overtuigd dat er meerdere bewoners zullen zijn die aanhaken en meedoen. Voor het groot tuinonderhoud sluiten wij een overeenkomst met een hoveniersbedrijf. Wij gaan ook in overleg met de Passerel om cliënten met een beperking mee te laten doen. Kortom, het groenonderhoud is niet afhankelijk van het gemeentelijk budget.

Aanvullende vragen:

 • Er is dus nog niet onderzocht of de Passerel dit wil doen. Wellicht willen ze dit niet en moet het door een commerciële partij worden gedaan. Dit heeft nogal een invloed op de servicekosten.    

In deze fase van de planontwikkeling is deze vraag – voor omwonenden - niet relevant

 • Waarom is dit nog niet onderzocht en zijn er nog geen afspraken over gemaakt?    

Idem

 • Waarom denkt u dat inzet van cliënten van de Passerel tot minder onderhoudskosten leidt? Moeten deze niet worden begeleid door mensen met kennis van zaken?    

Idem

 • Wat betekent dat voor het onderhoud op lange termijn?    

Idem

 • De ontwerpen van de bungalows die ik heb gezien lijken sterk op vakantiehuisjes. Waarom mogen deze dan wel op deze plek permanent worden bewoond? Is de gemeente Epe een andere weg ingeslagen?    

Het betreft hier geen plan met vakantiewoningen en wordt ook niet met deze aanduiding vergund. 

N.B.
De antwoorden op de gestelde vragen zijn een momentopname op basis van de huidige kennis en stand van zaken in het ontwikkelproces. Verdergaande planontwikkeling kan tot andere inzichten leiden. Aan genoemde antwoorden kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

bottom of page